TEST: Preverite svoje znanje angleščine

Teste po navadi asociiramo s šolo. Vedno so nam bili odveč, tako da je misel, da bi se jih lotili še po delovnem dnevu v službi, med počitkom, za zabavo in prostovoljno, morda zelo tuja. Ampak test je lahko tudi poučen. Da dijaki in študentje ne bodo edini, ki se te dni vračajo med šolske klopi, smo pripravili jezikovni test tudi za vas! Test vključuje fraze v angleščini, s katerimi se na delovnem mestu gotovo srečujete. Čas je, da preverite, kakšno je vaše trenutno jezikovno znanje in morda načrte za naprej tudi jezikovno obarvate.

*Pravilne odgovore najdete na dnu članka*

Deana Jezeršek

Facebook

Let's start! In English. 

Pri vsakem primeru izberite en odgovor.

1. I work ____ a law firm.
a) to                b) in                c) at

2. He’s away ___ the moment, but he’ll be back in an hour.
a) at                b) in                c) for

 3. This is __possible.
a) un               b) in                c) im  

4. We’ll let you know about our decision ____ tomorrow.
a) until                   b) by               c) since         

5. We need these figures _____ Wednesday at the latest.
a) on               b) at                c) by    

6. To ____ it may concern:
a) whom                    b) who                        c) whose           

7. I look forward to _______ from you.
a) hearing                 b) hear                       c) heard

8. Thank you for your email ____ 27 August.
a) from                       b) on               c) of

9. I __________ the document you asked for.
a) am attaching        b) attach        c) send

10. Please hold, I’ll put you _______ to his office.
a) through                 b) in                c) by

11. I am ______ he won’t be able to make it to the meeting.
a) scared            b) think     c) afraid

12. Would it be possible to have the report ____ three hours?
a) in                b) by               c) for 

13. Please, ______ a seat.
a) need                      b) have                       c) watch 

14. We are not interested in ____ offer.
a) your                        b) you’re                    c) yours

15. Could you speak ____ a little, please?
a) up               b) for              c) in

16. He won’t be able to come to the meeting. Can we __________ it?
a) schedule               b) reschedule                       c) confirm

17. I _______ with the company since 2010.
a) was                        b) have been                        c) am

18. We are looking for a partner we can rely _________.
a) in                b) on              c) at

19. When do you expect him back ____ the office?
a) in                b) to                c) into

20. We need to ________ these reports before Monday.
a) go through                        b) get around                        c) give 

21. Please, ____ on.
a) bring                      b) go               c) give

22. Negotiations ___________________ to continue into the weekend.
a) are expecting              b) are expected                c) expect       

23. We are not interested _____ your offer.
a) for              b) in                c) on  

24. Did you come ____ car?
a) on               b) by               c) with

25.  Are you registered ______ VAT Regulations?
a) under                            b) against                      c) for

26.  I need those figures ____ Wednesday.
a) till              b) by               c) on

27. The CEO is ______ a meeting.
a) on               b) in                c) at

28. Our company spends a lot of money ______ education.
a) in                b) for              c) on

29.  We are _____ in your proposal.
a) ready                     b) interesting                       c) interested

30. LanguageSitter’s premises are ______ Litostrojska 40.
a) in                b) on               c) at

31. Last year`s budget was not as high ______ the year before.
a) as               b) than                       c) then

32. Our company is not satisfied ______ your service.
a) about                     b) for              c) with

33. I'd like to point __________ that this has always worked in the past.
a) out             b) in                c) up

34. Thank you very much for showing an interest _____ our products.
a) about                     b) in                c) for

35. Let`s have a look _____ this graph.
a) on               b) at                c) to

36. Have you ever been _____ Ljubljana?
a) in                b) to                c) on

37. I graduated _____ the Faculty of Economics.
a) with                       b) on               c) from

38.  ______________ the details of the proposed merger.
a) Let’s discuss       b) Let’s to discuss        c) Let’s be discussing

39. I'll look ____________________it. (= I'll investigate it.)
a) around      b) in                c) into

40. My boss is good _____ presenting.
a) in                b) at                c) for

41. Grosuplje is a small town not far _____ Ljubljana.
a) of                b) from                       c) in

42. I would like to ____________ invite you to our annual business lunch.
a) faithfully               b) cordially                c) sincerely

43. I’m afraid the photocopier has just broken _____.
a) off              b) of                c) down

44. We discussed _____ this issue last month.
a) about                     b) on               c) /

45. In order to save costs, you are asked to be ____________ with photocopying.
a) economic              b) economics            c) economical

46. The meeting has been _____ off.
a) made         b) called        c) talked

47. I look forward to _____ you in Ljubljana.
a) seeing       b) see             c) meet

48. Please find _____ the documentation requested.
a) enclosed      b) send          c) forward

49. ________ Mr Brown isn’t in at the moment.
a) Excuse me,      b) Pardon,     c) Sorry,

50. I’d be grateful if you could call me ________ next week.
a) sometime             b) sometimes                       c) one day 

Rešitve za jezikovni test angleščine:

1. c, 2. a, 3. c, 4. b, 5. c, 6. a., 7. a, 8. c, 9. a, 10. a, 11. c, 12. a, 13. b, 14. a, 15. a, 16. b, 17. b, 18. b, 19. a, 20. a, 21. b, 22. b, 23. b, 24. b, 25. a, 26. b, 27. b, 28. c, 29. c, 30. c, 31. a, 32. c, 33. a, 34. b, 35. b, 36. b, 37. c, 38. a, 39. c, 40. b, 41. b, 42. b, 43. c, 44. c, 45. c, 46. b, 47. a, 48. a, 49. c, 50. b

Test tokrat ni točkovan niti ocenjen, ker verjamemo, da se včasih zgodi, da se lahko zmotimo, da nismo prepričani, da se ravno tistega primera ne spomnimo. Nam je važno, da ste se iz primerov kaj novega uporabnega naučili ali morda svoje obstoječe znanje utrdili. 

Če vseeno menite, da je vaše znanje nujno potrebno osvežiti ali nadgraditi, preverite ponudbo tečajev pri Language Sitter (TUKAJ). V kratkem času boste prejeli strokovno oceno vašega trenutnega jezikovnega znanja, obenem pa videli, kako veliko lahko usvojite v relativno kratkem času ter naredite načrt za nadgradnjo znanja v prihodnje.

Tukaj dobite še nasvet, kako vzdrževati in nadgrajevati znanje angleščine in nemščine za vaše delovno mesto čez celo leto.