Pravo

Izbrane pravne in etične odgovornosti delovanja v poslovni podpori

Pri delu v poslovni podpori se nenehno srečujemo z vsemi vrstami odgovornosti – pravnimi, etičnimi, moralnimi, dejanskimi in celim spektrom drugih odgovornosti. To je sicer sestavni del vsakega poklica, a vprašanje se postavlja, kako temu najbolj učinkovito pristopiti in kako zmanjšati tveganja v povezavi s tem. V nadaljevanju se bomo osredotočili na dve vrsti odgovornosti, ki sta ključni pri delovanju v funkcijah poslovne podpore.

Foto: Unsplash

Za opredelitev ključnih pravnih in etičnih odgovornosti delovanja v poslovni podpori je uvodoma treba razumeti in opredeliti posebnosti dela funkcij poslovne podpore. Te razumemo kot tiste, ki podpirajo delovanje poslovanja in poslovodenja. V samem bistvu torej ne gre za odločanje in odločevalski postopek in torej za strateško upravljanje, temveč zgolj za pripravo podlag, postopkov, ravnanj in vseh ostalih potrebnih ravnanj in dejanj, ki so temelj za sprejem najpomembnejših odločitev. Pri tem se seveda razlikujejo funkcije strokovne in administrativne poslovne podpore. Prva se osredotoča na pripravo strokovnih izhodišč, ki imajo temelj v specialističnih znanjih in tako pomembno prispevajo h kakovosti sprejetih odločitev.

Administrativne funkcije pa so bolj osredotočene na izvrševanje administrativnih nalog in manj na izvrševanje strokovnih nalog. Slednje se sicer s časom spreminja – strokovne funkcije opravljajo vse bolj kompleksne izzive in naloge, administrativne funkcije pa prevzemajo in opravljajo vse več strokovnih nalog, s čimer se ponekod briše jasna meja med obema in se tako nekatere odgovornosti strokovnih funkcij prenašajo na administrativne. Tako postaja administrativna podpora velikokrat izvajalec obeh vrst nalog, čemur pa seveda sledijo tudi dodatne odgovornosti, na katere pa ne smemo pozabiti. V luči vsega omenjenega bo v naslednjih vrsticah predstavljenih zgolj nekaj izbranih vidikov pravne in etične odgovornosti, ki so pomemben del delovanja v poslovni podpori.

Kaj so pravne odgovornosti in kdo jih zapoveduje

Pravne odgovornosti so tiste odgovornosti, ki nam jih zapoveduje veljavno pravo. Za pravne subjekte, ki delujejo v Sloveniji, je relevantna slovenska zakonodaja in zakonodaja Evropske unije (EU). Za začetek je treba torej opredeliti, kateri so tisti predpisi, ki nas zavezujejo. Če delujemo v podpori nekega področja, ki je ozko usmerjeno, potem bo tudi nabor zakonodaje, ki je relevanten za nas, precej manjši. Če pa se naša družba/ustanova ukvarja oz. pokriva več področij ali celo več sodnih oblasti, potem se nabor relevantne zakonodaje lahko bliskovito poveča. Opredelitev zakonodaje, ki je relevantna za področje, s katerim se ukvarja funkcija odločanja, in nadalje zagotavljanje skladnosti z njo, je torej nujno potrebna z vidika obvladljivosti in hkrati pravilnosti sprejemanja odločitev, poslovna podpora pa ji pri tem lahko precej pomaga s spremljanjem sprememb in rokov, zahtev ipd.

Načelo delovanja v korist družbe in standard skrbnosti dobrega strokovnjaka

Pri delovanju ne samo v poslovni podpori, temveč tudi vodstvu družbe, v kateri delujemo, sta pomembna načelo delovanja v korist družbe in standard skrbnosti dobrega strokovnjaka.

Pravna načela nosijo v sebi vrednostna merila, ki jih uresničujemo z določenimi ravnanji in vedenji.[1] Vsako pravno področje ima lahko specifična pravna načela, ta pa so osrednja vodila pravnih pravil tega področja, kar pomeni, da so načeloma pravna pravila lahko konkretizacija pravnih načel.[2]