Finance

Davčni odtegljaj pri transakcijah s tujino

Poslovanje gospodarskih družb s tujino prinaša različne davčne vidike, ki se jih včasih podjetniki čisto premalo zavedajo in posledično – tudi zaradi nepoznavanja – družbe plačujejo davke tudi takrat, ko jih ne bi bilo treba. Največ takih dodatnih obdavčitev v praksi zaznavamo pri transakcijah s tujino in to v obe smeri: izplačila v tujino in prejeti dohodki iz tujine.

Foto: Unsplash

V tem delu bomo obravnavali tista izplačila v tujino, ki se po naši zakonodaji lahko obdavčijo že pri samem izplačilu. Države so namreč za zaščito domačega vira davščin uvedle tako imenovani davčni odtegljaj (withholding tax), s katerim obdavčujejo izplačila določenih vrst dohodkov iz države. Takšna obdavčitev za udeleženca v mednarodnem poslovanju pomeni, da mora ob določenih transakcijah v tujino obračunati in plačati davčni odtegljaj in hkrati, da ob prejemu določenega plačila izplačevalec za prejemnika v tujini obračuna in plača ta davčni odtegljaj.

V prispevku bomo preverili, katere so tiste transakcije, ki ob izplačilu iz Slovenije zapadejo v davčni odtegljaj, kakšna je stopnja tega davka, kje se pri izplačilih pojavi oprostitev davka po Direktivah Sveta EU 2011/96/EU in 2003/49/ES ter kje oprostitev oziroma znižana davčna stopnja po Sporazumu (konvencije) o izogibanju dvojne obdavčitve.

Davčno finančna konferenca 2018 - PRIJAVITE SE TUKAJ

Zakonodaja

Vrsta dohodkov, obdavčenih z davčnim odtegljajem

V Sloveniji je podlaga za obračun in plačilo davčnega odtegljaja določena v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (UL RS, št. 117/06, v nadaljevanju: ZDDPO-2). Tako ZDDPO-2 določa dohodke, ki so predmet obdavčitve ob izplačilu:

·      dividend in dohodkov, podobni dividendam (zakon določa posamezne izjeme ob izpolnjevanju določenih pogojev); med dohodke, podobne dividendam, se vštevajo različne oblike izplačil (glej 74. člen ZDDPO-2), med njimi v točki 7. 74. člena ZDDPO-2 tudi prikrita izplačila dobička.

·      plačila za obresti, razen obresti v posebej določenih primerih,

·      plačila za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in drugi podobni dohodki;

·      plačila za zakup nepremičnin, ki se nahajajo v Sloveniji;

·      plačila za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo drugi osebi;

·  plačil za storitve svetovanja, trženja, raziskav tržišča, kadrovanja, administriranja, informacijske storitve ter pravne storitve, če so plačila opravljena osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom tega zakona.

Davčna osnova

Davčna osnova za obračun davčnega odtegljaja je vsak posamezni dohodek.

Davčna stopnja

Davčni odtegljaj se po določbah ZDDPO-2 obračuna in plača po stopnji 15 odstotkov.