Digitalno

5 gradnikov digitalnega poslovanja, ki jih nujno potrebujemo

Uspeh digitalizacije navznoter, kjer stremimo k ureditvi informacijskega kaosa in večji učinkovitosti poslovanja ter digitalizacije na zunaj, osredotočene na izboljševanje izkušnje strank in prilagajanje izzivom digitalne preobrazbe, je pogojen z uspešnostjo uvajanja ključnih gradnikov digitalnega poslovanja.

Pred podjetji sta pomembna izziva. Prvi se nanaša na učinkovitost poslovanja v času hibridnega dela, prilagodljivega delovnega časa in vsesplošne negotovosti. Zagotoviti moramo nemoteno izvajanje poslovnih procesov, omogočiti deljenje informacij in sodelovanje znotraj podjetja, spodbuja- ti razvoj digitalnih kompetenc sodelavcev in ohranjati njihovo zavzetost. Drugi izziv je povezan s kontinuiranim izboljševanjem izkušnje strank, ki z nami poslujejo po različnih, še zdaleč ne zgolj digitalnih kanalov. Nagovarja- nje tega izziva zahteva tudi razmislek o našem poslovnem modelu v kontekstu digitalne preobrazbe podjetja, posledično pa optimizacijo in avtomatizacijo izvajanja poslovnih procesov. Da bi lahko na izziva učinkovito odgovorili, moramo s celovito digitalizacijo preseči vsoto učinkov posamičnih gradnikov digitalnega poslovanja.

UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV

Ključ do uspešne digitalne preobrazbe našega poslovanja je v prilagoditvi poslovanja in naše ponudbe potrebam in pričakovanjem strank v novi digitalni stvarnosti. Če zgolj informatiziramo procese in postopke, kakršne smo uporabljali do zdaj, z digitalizacijo zagotovo ne bomo zadovoljni. Prinesla nam bo le dodatne stroške in težave, izkušnja strank pa bo zaradi neizpolnjenih pričakovanj kvečjemu slabša. Prenašanje ravnanj in pravil iz papirnega v digitalni svet moramo zato nujno nadgraditi z razmislekom o potencialu digitalnega poslovanja. Snovanje izboljšav in novosti je zato najbolje začeti pred tablo, kjer na poti do zastavljenih ciljev in ključnih rezultatov (OKR) najlažje preigramo različne hipoteze. Potrjene hipoteze nam pomagajo pri optimizaciji poslovanja, nove različice procesov pa v nadaljevanju digitaliziramo in avtomatiziramo, kjer je to racionalno. Spremembe, ki jih uvajamo v vsako- dnevno delo, moramo zelo transparentno predstaviti vsem sodelujočim, sicer zaradi nelagodja ob spremembah tvegamo odpor in nezadovoljstvo sodelavcev. Izvajanje procesov in doseganje začrtanih kazalnikov uspešnosti moramo nato redno spremljati in sproti prilagajati spremembam okoliščin, po potrebi tudi z novimi OKR-ji in s ponovnim snovanjem izboljšav in novosti. Kontinuirano upravljanje poslovnih procesov, ki nam omogoča zgodnje učenje in iterativno izboljševanje, je prvi gradnik uspešnega digitalnega poslovanja.