Majski kongres ADMA 2018 - vabilo

Splošni pogoji uporabe portala Adma

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin portala Adma, dostopnega na www.adma.si.

Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinja, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH VSEBIN PORTALA PIA

1. Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala www.adma.si se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin na spletnih straneh portala www.adma.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki portala www.adma.si.
Ponudnik spletnih strani portala www.adma.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.
Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal www.adma.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal www.adma.si, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. Definicije pojmov

Ponudnik, organizator, lastnik, skrbnik spletnega portala ADMA je Planet GV, d. o. o., Likozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala pia-gv.si in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Prav tako so uporabniki storitve uporabniki, ki se prijavijo s Facebook profilom v omrežje www.adma.si.
Član portala www.adma.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje www.adma.si. Naročnik portala www.adma.sije uporabnik vseh vsebin/storitev in je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani portala www.adma.si in kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin portala www.adma.si.
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. Avtorske pravice

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu www.adma.si dovoljuje podjetju Planet GV, d. o. o. javno objavo v vseh medijih in zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Planet GV, d. o. o. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala www.adma.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

4. Dostopnost spletne strani portala Pia

Ponudnik vzdržuje spletni portal Adma tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnega portala zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem spletnega portala, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa spletnega portala, vendar praviloma le ob nedeljah. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višji sili.

5. Način dostopa

Uporaba in dostop do spletnih strani portala www.adma.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 3. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portala na posamezno geslo po predhodnem opozorilu.
Način dostopa in uporabe sistema je tak, kot je določen v priročnikih in drugih brošurah portala Adma ter na spletnih straneh portala www.adma.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo ponudnik sproti objavljal na elektronskih straneh ADMA, o večjih spremembah pa bo uporabnika obvestil pisno.
Za zagotavljanje kakovostne uporabe spletnega portala www.adma.si se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi spletnega portala upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh spletnega portala, v priročnikih in drugih brošurah portala www.adma.si oziroma na drug ustrezen način.

6. Uporaba plačljivih vsebin

Večinski del aktualnih vsebin na portalu www.adma.si je plačljiv. Plačljive vsebine so dostopne z geslom, ki ga prejme naročnik po sklenjenem naročniškem razmerju (izpolni elektronski obrazec, pošlje naročilo na e-naslov revija@adma.si ali po redni pošti na naslov Planet GV, d. o. o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom ADMA). Naročilo mora vsebovati osnovne podatke naročnika, prejemnika gesla (vključno z njegovim e-naslovom) in naslov za dostavo tiskane revije (v kolikor se ta razlikuje od podatkov naročnika).

7. Naročniško razmerje na portal Adma

7. 1 Splošno
Naročniško razmerje se sklene za nedoločen čas in ga je mogoče prekiniti v skladu s temi splošnimi pogoji. Ob sklenitvi naročniškega razmerja omogoči ponudnik naročniku dostop do zaprtega dela portala (dodeli mu uporabniško ime in geslo).
Za uporabo portala plačuje naročnik nosilcu naročnino. Naročnik lahko sklene naročniško razmerje za enega ali več dostopov (enega ali več uporabniških imen in gesel) do portala.
Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko naročniku nudi določene ugodnosti v zvezi z naročniškim razmerjem. Uporabnikom je na voljo uporabniška podpora pod pogoji in na način, določenimi s temi splošnimi pogoji.

 7. 2 Obračunavanje naročnine
Cena naročnine za posamezen dostop je določena z veljavnim cenikom in vključuje dostop do vseh vsebin portala, razen posameznih proizvodov Planeta GV, ki so posebej plačljivi (literatura in knjige). Naročnina se obračunava enkrat letno na podlagi veljavnega in na portalu javno objavljenega cenika.
Računi za vse storitve, ki jih ponudnik obračunava naročniku, kot tudi morebitni opomini za plačilo računov, se pošiljajo naročniku z navadno pošto ali preko sistema E računi. Naročnik je dolžan nosilca obvestiti o morebitnih spremembah svojega naslova ali sedeža oziroma drugih relevantnih podatkov.

7. 3 Začetek in prenehanje naročniškega razmerja
Ponudnik se zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu pravilno izpolnjene naročilnice (naročilo je mogoče preko spletnega obrazca, dostopnega na www.adma.si, preko spletne pošte na naslov revija@adma.si ali po navadni pošti na naslov Planet GV, d. o. o., Likozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana, s pripisom Adma), ki jo podpiše uporabnik, temu s priporočeno pošto ali po elektronski pošti poslal uporabniško ime in geslo za dostop do spletnega portala pia-gi.si. Če ima podjetje že sklenjeno naročniško oziroma pogodbeno razmerje, se za veljavno dodatno naročena gesla šteje tudi naročilo gesel po e-pošti.
Naročniku bo začetek uporabe portala omogočen naslednji delovni dan po dnevu, ko mu je ponudnik poslal obvestilo o dodelitvi uporabniškega imena in gesla. Za začetek naročnine se šteje naslednji delovni dan po dnevu, ko je uporabnik prevzel uporabniško ime in geslo. Naročniško oziroma pogodbeno razmerje je sklenjeno za obdobje 1 leta in se avtomatično podaljšuje, če se naročnik pisno ne odjavi.


Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na spletni portal uporabil ime in geslo, ki mu ga bo dodelil ponudnik. Ponudnik si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom spreminja. Ponudnik se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba spletnega portala.
Vsaka stranka lahko odstopi od naročniškega razmerja brez navajanja razlogov za odpoved, pri čemer naročniško razmerje preneha na zadnji dan leta, za katerega ste imeli sklenjeno naročnino. Odpoved mora biti pisna in poslana preko spletne pošte na naslov revija@adma.si ali po navadni pošti na naslov Planet GV, d. o. o., Likozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana, s pripisom Adma.
Ponudnik lahko odstopi od razmerja takoj, brez odpovednega roka, v naslednjih primerih:
- če naročnik ne plača pravočasno in/ali v celoti računoa nosilca, ki mu ga ta izstavi za storitve,
- če uporabnik krši te splošne pogoje,
- če uporabnik z geslom ne ravna v skladu s temi splošnimi pogoji,
- če naročnik oz. uporabnik krši druge obveznosti, določene s temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

8. Cenik in stroški storitev

Cenik storitev www.adma.si sprejema poslovodstvo ponudnika in je sestavni del splošnih pogojev. V ceniku storitev so določeni višina naročnine ter način in višina obračunavanja dodatne uporabe spletnega portala. Ponudnik se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe v ceniku storitev www.adma.si na elektronskem naslovu www.adma.si, oziroma njegovemu nasledniku. Če bo uporabniku na podlagi naročilnice dodeljenih več gesel, bo plačeval uporabo www.adma.si v višini in na način, določen v ceniku storitev www.adma.si.
V primeru, ko uporabnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih, je ponudnik poleg plačila zamudnih obresti upravičen do povračila stroškov za opomine po ceniku nosilca ter do povračila vseh drugih stroškov morebitne (izvensodne in sodne) izterjave v njihovem dejanskem obsegu, vključno a ne omejeno na stroške poizvedb, odvetniške in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave.
Uporabnik izrecno soglaša, da se račun lahko izstavlja in posreduje v elektronski obliki na z njegove strani določen elektronski naslov. Uporabnik se lahko naroči tudi na prejem E-računa v elektronski obliki v uporabnikovo spletno banko. Na prejemanje E-računa v elektronsko banko se lahko prijavi uporabnik, ki je komitent/stranka banke, ki omogoča prejemanje e-računov in je hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.

9. Geslo kot poslovna skrivnost

Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil ponudnik, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren,če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba. Uporabnik je zavezan ponudnika obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba. Ponudnik bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik.

10. Splošna priporočila uporabnikom

Za dostop do vseh vsebin portala uporabnik potrebuje opremo po tehnično in programsko veljavnih standardih v Sloveniji.
Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena ti pogoji za uporabo storitev.

11. Moderiranje komentarjev

Registrirani uporabniki lahko komentirajo vsebine na portalu www.adma.si. Komentarje uredništvo portala spremlja in po potrebi moderira. Pri moderiranju komentarjev se uredništvo drži temeljnih človekovih pravic in svoboščin, opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije in ostale zakonodaje. Za vsebino in naslove komentarjev so odgovorni avtorji sami.

12. Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki

Uporabnik izjavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo pošiljal v www.adma.si, proste avtorskopravnega varstva oziroma dane v uporabo vsem, torej v javno dobro (public domain) ali shareware, razen tistih, za katere avtor izrecno zahteva drugače. V www.adma.si prav tako ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.
Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo oziroma da je izključni imetnik materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.
Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi prenos vseh materialnih avtorskih pravic v zvezi s posredovano vsebino brezplačno, izključno in neomejeno za obdobje 70 let in teritorialno neomejeno . Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja Planet GV, d. o. o.
Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

13. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev.
Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala www.adma.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:
- vodenje baze registriranih uporabnikov;
- administracijo spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
- statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
- obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne strani portala www.adma.si in ostalih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja Planet GV, d. o. o., po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...),
- občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...) o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih podjetja Planet GV, d. o. o.
Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil.
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

14. Izključitev odgovornosti

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo portala. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnika zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.
Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni opremi, programski opremi ali druge opreme zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do in uporabo spletne strani.
Uporabnik mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (e-mail, geslo). Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.
Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.
Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Ponudnik ni odgovoren za prenehanje dostopa do www.adma.si, ki bi nastala zaradi krivde podjetja, ki je dobavitelj dostopa nosilca do interneta. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja www.adma.si.

15. Zaveze uporabnika

Uporabnik se zavezuje, da storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo, da ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb, da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe in da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani portala www.adma.si.

16. Prenehanje naročniškega razmerja

Če ni drugače dogovorjeno, je veljavnost naročilnice oziroma pogodbe 1 leto od njene sklenitve in se avtomatično podaljšuje, če se naročnik pisno ne odjavi.

17. Reklamacije

Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu revija@adma.si. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.
Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.
Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

18. Kršenje pogojev

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih spletnih strani portala pia-gv.si.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti materialno ter kazensko odgovarja.
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabniki sporočijo ponudniku storitev z e-pošto na naslov revija@adma.si ali pisno na naslov Planet GV, d. o. o., Likozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana, s pripisom Adma.

19. Spremembe

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, lahko od pogodbe odstopi. Z vstopom na spletno stran portala, ki je predmet teh pogojev uporabnik potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev strinja.

20. Reševanje sporov

Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.


Veljavnost od 1. 1. 2013.