Majski kongres ADMA 2018 - vabilo

OBRAZCI IN KORISTNE POVEZAVE

PRIMERI OBRAZCEV, SKLEPOV, POGODB IN DRUGIH UPORABNIH DOKUMENTOV

 

PISARNIŠKO POSLOVANJE

Model klasifikacijskega načrta za razvrščanje poslovne dokumentacije gospodarskih družb_Poslovanje z zapisi
Struktura klasifikacijskega načrta za gospodarske družbe_Poslovanje z zapisi
Poslovni dopis_pogoste napake
Poslovni in upravni dopisi
Zapisnik
Vabilo (osebno, javno, uradno)

Sklopi delovnih nalog poslovnih sekretarjev in asistentov
Načela pisarniškega poslovanja

Ravnanje z do okolja prijaznimi materiali_vprašalnik

Za dostop do obrazca klikni na gumb Pisarniško poslovanje na desni strani.


Vzorčna notranja pravila za hrambo dokumentarnega gradiva za mikro, majhna, srednja in velika podjetja
(Vir: Arhiv RS)
RedIT - vzorčni klasifikacijski načrt
RedIT - enotna informacijska varnostna politika
RedIT - enotna pravila za varstvo gradiva
RedIT - navodila za prevzem vzorčnih notranjih pravil
RedIT - ocena tveganj
RedIT - priloge
RedIT - sklep o varstvu gradiva ter zagotavljanju informacijske varnosti
RedIT - tehnična navodila
RedIT - ugotovitve faze priprave
RedIT- neprekinjeno poslovanje
RedIT- obrazložitev vzorčnih notranjih pravil
RedIT- primeri sklepov


DELOVNA RAZMERJA

Zbirka obrazcev za vodenje rednega letnega razgovora
Izjava o varovanju osebnih in poslovnih podatkov
Prijava nezgode-poškodbe pri delu in navodila za izpolnjevanje obrazca

Proces zaposlitve delavca
Proces postopka zaposlitve delavca_z novostmi, ki veljajo od 12. aprila 2013 dalje
Kazalo personalne mape zaposlenega
Izjava delavca o prejemu fotokopije prijave v obvezno zavarovanje
Izjava_Prevoz na delo in z dela
Obrazec VPO _Vnos podatkov za obračun plač


Za dostop do obrazca klikni na gumb Delovna razmerja na desni strani.

UPRAVNO POSLOVANJE

Splošno pooblastilo
Vabilo priči
Obrazci upravnih pooblastil

Za dostop do obrazca klikni na gumb Upravno poslovanje na desni strani.


RAČUNOVODSTVO

Potni nalog z razlago
Opomin za neporavnane obveznosti

Za dostop do obrazca klikni na gumb Računovodstvo na desni strani.


ORGANIZACIJA DOGODKOV


Vprašalnik za zavarovanje prireditve
Organizacija dogodka: pregled posameznih faz projekta z aktivnostmi

Za dostop do obrazca klikni na gumb Organizacija dogodkov na desni strani.


PRAVO IN ODGOVORNOST

Reklamacija
Vabilo na izvensodno mediacijo
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Komunikacija pri telefonski izterjavi dolgov_smernice

Sodna izterjava dolgov
Vzorec dopisa_Poizvedbe o dolžniku po 4. členu ZIZ
Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova
Predlog za izvršbo na podlagi priložene menice
Predlog za zavarovanje-predhodna odredba


Za dostop do obrazca klikni na gumb Pravo in odgovornost na desni strani.


UPORABNE POVEZAVE NA SPLETU


Pretvornik valut (http://www.valute.si/)
Pretvornik merskih enot


DURS


Minimalna plača po mesecih
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

Portal eDavki
Davčni in carinski predpisi


Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)
Uprava RS za javna plačila (UJP)
Statistični urad RS
Portal e-uprava
Storitve javne uprave za državljane in podjetja


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE


Portal Poiscidelo.si: http://www.poiscidelo.si/

Prijava v evidenco brezposelnih oseb

Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve
Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
Potrdilo o višini plače
Vloga za uveljavitev preostalega dela neizkoriščene pravice do denarnega nadomestila
Predlog brezposelne osebe za vključitev v program aktivne politike zaposlovanja
Odjava iz evidence brezposelnih oseb
Odjava iz evidence iskalcev zaposlitve

Delodajalci_Prosto delovno mesto
Obrazec za prijavo prostega delovnega mesta_Obr. 0,48
Obrazec za ponovitev, spremembo ali razveljavitev prijave prostega delovnega mesta_Obr. 0,49

Obrazci, namenjeni zaposlovanju in delu tujcev


MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Vse o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Pomembno
Denarne prejemke na omenjenem obrazcu je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju:
1.    otroški dodatek
2.    denarna socialna pomoč,
3.    varstveni dodatek,
4.    državna štipendija.

Subvencije in znižana plačila, ki jih lahko še uveljavite:
•    znižano plačilo vrtca,
•    subvencija malice za učence in dijake,
•    subvencija kosila za učence,
•    oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
•    prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
•    subvencija najemnine,
•    pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
•    pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.


DRŽAVNI ZBOR in VLADA RS

Predpisi v pripravi

. Stran Registra predpisov Republike Slovenije: http://zakonodaja.gov.si/  
. Stran Pravnoinformacijskega sistema Republike Slovenije (PIS): http://www.pisrs.si/
. Stran Državnega zbora RS, rubrika Poročevalec, kjer lahko spremljate zakone in akte v pripravi: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Porocevalec/GradivaDZ 
. Stran Vlade RS, področje Zakonodaja: http://www.vlada.si/index.php?vie=cnt&gr1=zkn

. Stran EUR-Lex; rubrika Pripravljalna dela: Pripravljalni zakonodajni dokumenti so vsi dokumenti, ki nastajajo na različnih stopnjah zakonodajnega in proračunskega postopka, torej vključujejo predloge Komisije, skupna stališča Sveta, zakonodajne in proračunske resolucije ter pobude Evropskega parlamenta, mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij itd.: http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/index.htm
. Stran PreLex; spremljanje zakonodajnega postopka med Komisijo in ostalimi institucijami: http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=sl
. Stran Evropskega parlamenta; spremljanje zakonodajnega postopka Evropskega parlamenta (samo v angleškem in francoskem jeziku): http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?form=null&language=en


Zanimive povezave: http://www.uporabi.net/